headerphoto

Transporta apdrošināšana

KASKO - OCTA

KASKO (transportlīdzekļa brīvprātīgā mantiskā apdrošināšana) kompensē zaudējumus par bojājumiem, kas radušies ceļu satiksmes negadījumā, ko nodarījušās trešās personas, piemēram zādzības gadījumā, ugunsgrēka vai dabas stihiju ietekmē u.c. gadījumos.

Apdrošināšanas sabiedrība zaudējumus atlīdzina arī tad, ja bojājumu izraisīšanā vainīgs ir bijis pats transportlīdzekļa vadītājs. KASKO apdrošināšana ir obligāta, ja transportlīdzekļa iegādi finansē līzinga kompānija vai transportlīdzeklis tiek ieķīlāts.

Sīkāks KASKO apraksts atrodams zemāk – zem pieteikuma anketas

Pieteikties transporta apdrošināšanai

Latvija Eiropa Eiropa ar NVSKASKO OCTASaņemt jaunu kodu

Ja Jums vai Jūsu uzņēmuma pieder vairākas automašīnas, lūdzam nevis aizpildīt šo pieteikumu, bet sazināties ar mums. Apdrošinot vairākus transporta līdzekļus vienlaicīgi var saņemt labākus apdrošināšanas nosacījumus - gan segumu, gan cenu.

Kas var tikt apdrošināts?

Apdrošināšanas objekts ir polisē norādītais transporta līdzeklis un tā papildaprīkojums, ja tāds norādīts apdrošināšanas iesniegumā. Ar vienu apdrošināšanas līgumu var tikt apdrošināti vairāki transporta līdzekļi.

Par papildaprīkojumu tiek uzskatītas iebūvētas iekārtas, sistēmas un aksesuāri, kuri uz apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīdi bija uzstādīti uz transporta līdzekļa vai iemontēti tajā, un kuri norādīti apdrošināšanas iesniegumā (piemēram, audio iekārta, reklāmas uzlīmes, vieglametāla diski, dizaina elementi utt.).

Mācību, nomāto (iznomāto), operatīvo transporta līdzekļu, sabiedriskā transporta, taksometru, kā arī transporta līdzekļu, kuri tiek izmantoti bīstamu kravu pārvadāšanai, apdrošināšana ir spēkā, ja par to ir izdarīta atzīme polises īpašajos noteikumos.

Apdrošināšanas riski

Bojājumi, kas radušies transporta līdzeklim piedaloties ceļu satiksmē, ja ir notikusi:

- sadursme ar transporta līdzekli;

- sadursme ar šķērsli;

- braucoša transporta līdzekļa apgāšanās, nokrišana (no tilta utt.), nobraukšana no ceļa, iebraukšana bedrē, kanalizācijas lūkā vai transporta līdzekļa bojājumi sakarā ar ceļa nobrukumu;

- transporta līdzekļa noslīkšana un/vai tā nogrimšana zem ledus, ja tādam notikumam ir tieša cēloņsakarības saistība ar CSNg;

- uzbraukšana gājējam vai dzīvniekam;

- stikla plaisājums;

- ugunsgrēks, tanī skaitā iekšēja aizdegšanās (īssavienojums);

- sprādziens;

- dabas stihiju iedarbība, kas ietver sevī tikai šādus riskus: vētru, plūdus, zibeni, krusu, noslīdeni, lavīnu, zemestrīci;

- priekšmetu uzkrišana uz transporta līdzekļa;

- dzīvnieku, putnu iedarbība (izņemot transporta līdzekļa salona bojājumus);

- trešo personu pretlikumīgas darbības, tanī skaitā vandālisms, zādzība un izlaupīšana.

Apdrošināšanas maksājuma summa ir atkarīga no:

- transporta līdzekļa markas un modeļa;

- automašīnas izlaides gada;

- transporta līdzekļa vecuma;

- apdrošināmā transporta līdzekļa vērtības;

- izvēlētā pašriska – zaudējumu apmēra, kuru jūs segsiet paši;

- transporta līdzekļa vadītāja stāža.

- Bonus-Malas klases.

bilde
Kontakti

Adrese: Rīga,
Ulbrokas iela 44A

Telefons:
29446479, 26487114

Epasts: info@agga.lv

www: agga.lv

Darba laiki: 9.00 - 18.00