headerphoto

Terminu skaidrojums

Atpakaļ

Apdrošināšanas aģents (aģents)

apdrošināšanas starpnieks, kas pārstāv konkrētu apdrošināšanas sabiedrību un darbojas tās interesēs.

Apdrošināšanas brokeris (brokeris)

neatkarīgs apdrošināšanas starpnieks, kas pārstāv klienta intereses un piedāvā dažādus tirgū pieejamus apdrošināšanas pakalpojumus un konsultācijas. Atlīdzību par darbu brokeris parasti (visbiežāk) saņem no apdrošināšanas sabiedrības kā procentuālu atlīdzību par noslēgtajiem līgumiem.

Aizvietošanas vērtība (atjaunošanas vērtība)

īpašuma vērtība, par kādu tirgus apstākļos iespējams iegādāties līdzvērtīgu objektu. Īpašuma apdrošināšanā- nepieciešamie izdevumi, lai apdrošināto īpašumu (ēka, dzīvoklis, remonts, apdare, iedzīve u.c.) atjaunotu līdzvērtīgā kvalitātē un apjomā, kāds tas bijis apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī.

Apdrošinājuma ņēmējs

persona (juridiska vai fiziska), kas noslēdz apdrošināšanas līgumu savā vai citas personas labā.

Apdrošinājuma summa

maksimālā summa, par kādu apdrošināšanas sabiedrība apņemas atlīdzināt radušos zaudējumus saskaņā ar apdrošināšanas līguma nosacījumiem. Apdrošinājuma summa var tikt noteikta dažādos veidos, katram apdrošināšanas gadījumam, ar apakšlimitiem utml.

Apdrošināmā interese

apdrošinātās personas interese neciest zaudējumus, iestājoties apdrošināšanas gadījumam (piem., īpašuma apdrošināšanā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējam ir jābūt cietušā īpašuma īpašniekam).

Apdrošināšana

vienošanās starp apdrošināšanas sabiedrību un apdrošinājuma ņēmēju (klientu) par iespējamā zaudējuma riska nodošanu par attiecīgu samaksu un saskaņā ar apdrošināšanas līguma nosacījumiem.

Apdrošināšana pret zaudējumiem un bojājumiem

tiek apdrošinātas mantiskas vērtības vai intereses, un izmaksājamās atlīdzības apmērs ir atkarīgs no apdrošinātajam radušos zaudējumu apmēra.

Apdrošināšanas atlīdzība (apdrošināšanas izmaksa)

apdrošinājuma ņēmēja vai labuma guvēja saņemtais naudas daudzums pēc apdrošināšanas gadījuma.

Apdrošināšanas gadījums

apdrošināšanas līgumā fiksēta situācija, kuras iestāšanās gadījumā rodas apdrošināšanas sabiedrības atbildība segt radušos zaudējumus.

Apdrošināšanas prēmija

maksājums par apdrošināšanas polisi (apdrošināšanas aizsardzību).

Atbildības limits

apdrošināšanas līgumā paredzētā maksimālā atlīdzības summa (civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā) attiecībā uz vienu apdrošināšanas gadījumu vai līguma darbības laikā kopumā.

Apdrošināšanas līgums

dokumentu kopums, kas apliecina pušu vienošanos par savstarpējām attiecībām apdrošināšanā. Apdrošināšanas līgums parasti sastāv no apdrošināšanas polises, apdrošināšanas noteikumiem, apdrošinājuma ņēmēja pieteikuma un citiem pielikumiem pie polises.

Apdrošināšanas noteikumi

neatņemama apdrošināšanas līguma sastāvdaļa, kas ietver izvērstu standarta vienošanos par apdrošināšanas līguma nosacījumiem.

Apdrošināmais objekts

apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem — mantiskas vērtības vai intereses; civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā — personas civiltiesiskā atbildība; personu apdrošināšanā — personas dzīvība, veselība vai fiziskais stāvoklis.

Apdrošināšanas periods

laika posms, kad ir spēkā apdrošināšanas segums.

Apdrošināšanas polise

neatņemama apdrošināšanas līguma sastāvdaļa, kurā norādītas uz konkrēto apdrošināšanas vienošanos attiecināmie fakti un ziņas.

Apdrošinātais

persona (juridiska vai fiziska), kurai ir apdrošināmā interese vai kuras labā ir noslēgts apdrošināšanas līgums: apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem — apdrošināšanas polisē norādītā persona, kurai paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa zaudējumu un bojājumu gadījumos; civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā - apdrošināšanas polisē norādītā persona, kuras civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta; personu apdrošināšanā - apdrošināšanas polisē norādītā fiziskā persona, par kuras dzīvību, veselību vai fizisko stāvokli ir noslēgts apdrošināšanas līgums.

Apdrošinātājs

apdrošināšanas sabiedrība (līguma puse), kas uzņemas saistības segt zaudējumus, kuri varētu rasties, iestājoties apdrošināšanas līgumā paredzētajiem apdrošināšanas gadījumiem.

Atliktais maksājums (dalītais maksājums)

apdrošināšanas sabiedrības un klienta vienošanās, ka apdrošināšanas prēmija tiks samaksāta vairākos maksājumos, nevis visa uzreiz. Parasti apdrošināšanas prēmijas maksājuma sadalīšana neatbrīvo no pienākuma to samaksāt.

Bilances vērtība

īpašuma vērtība, kam piemēroti pieņemtie amortizācijas jeb nolietojuma koeficenti. No apdrošināšanas viedokļa šai vērtībai nav būtiskas nozīmes, jo tā bieži neatspoguļo īpašuma patieso vērtību - tirgus vai atjaunošanas vērtību.

Brokeris (apdrošināšanas brokeris)

neatkarīgs apdrošināšanas starpnieks, kas pārstāv klienta intereses un piedāvā dažādus tirgū pieejamus dažādus apdrošināšanas pakalpojumus un konsultācijas. Atlīdzību par darbu brokeris parasti (visbiežāk) saņem no apdrošināšanas sabiedrības, kā procentuālu atlīdzību par noslēgtajiem līgumiem.

Brokera pilnvarojums (pilnvarojuma vēstule)

pilnvarojums, kas dod tiesības apdrošināšanas brokerim pārstāvēt klienta intereses, sadarboties ar apdrošināšanas sabiedrībām un iegūt informāciju, kas nepieciešama klienta apdrošināšanas jautājumu risināšanā (apdrošināšanas līgumu noslēgšanā, to administrēšanā, atlīdzību regulēšanā u.c.).

Bojāeja (pilnīga bojāeja)

apdrošinātā objekta bojājums tādā apmērā, ka radītie zaudējumi pārsniedz objekta faktisko vērtību. Apdrošināšanas noteikumos bieži tiek paredzēta tā sauktā faktiskā bojāeja, nosakot procentos no objekta vērtības, par kuru lielāka zaudējuma gadījumā apdrošinātais objekts tiek uzskatīts par neatjaunojamu.

Ceļojumu apdrošināšana (palīdzības apdrošināšana)

kombinēts apdrošināšanas veids, kas darbojas ārpus apdrošinājuma ņēmēja mītnes valsts. Palīdzības apdrošināšanas polisē ir iekļauti medicīniskās palīdzības izdevumi, bet to var papildināt ar nelaimes gadījumu, bagāžas nozagšanas vai nozaudēšanas, civiltiesiskās atbildības  u.c. veidu apdrošināšanu.

Cēlonis

apdrošināšanas gadījuma tiešais izraisītājs. Cēlonim ir būtiska loma pie apdrošināšanas atlīdzības izmaksas- tam jāatbilst apdrošināšanas polisē apdrošinātā riska definīcijai apdrošināšanas noteikumos.

Ceļu satiksmes negadījums (CSN)

publiskā ceļu satiksmē noticis nelaimes gadījums, kurā iesaistīts vismaz viens transportlīdzeklis un kura rezultātā cilvēks guvis miesas bojājumus vai gājis bojā, vai arī nodarīti zaudējumi personas mantai vai videi. Lai saņemtu apdrošināšanas atlīdzību par CSN radītiem zaudējumiem, ir nepieciešams detalizēti dokumentēt ceļu satiksmes negadījuma apstākļus un noteiktā laikā par notikušo paziņot apdrošinātājam.

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (CTA)

Apdrošināšana, kuras uzdevums ir apdrošinātās personas vietā atlīdzināt zaudējumus, kas tās vainas dēļ radušies trešajām personām.

Dalītais maksājums (atliktais maksājums)

apdrošināšanas sabiedrības un klienta vienošanās, ka apdrošināšanas prēmija tiks samaksāta vairākos maksājumos, nevis visa uzreiz. Parasti apdrošināšanas prēmijas maksājuma sadalīšana neatbrīvo no pienākuma to samaksāt.

Darba nespēja

nelaimes gadījuma vai slimības dēļ radusies nespēja veikt tiešos darba pienākumus. Personu apdrošināšanā izdala pārejošu un paliekošu darba nespēju, ko sauc arī par invaliditāti.

Deklarācija

paziņojums saistībā ar apdrošināšanas līgumu (piem., kravu apdrošināšanā- kravas apjoms un maršuts; veselības apdrošināšanā- personas veselības stāvokļa noteiktas formas apraksts).

Dzīvības apdrošināšana

personu apdrošināšanas veids, kas paredz kompensācijas izmaksu pašai apdrošinātajai personai vai labuma guvējam, festājotes apdrošināšanas gadījumam (šaurā nozīmē- nāves gadījumam). Dzīvības apdrošināšana ietver visus personu apdrošināšanas veidus, tomēr ar to galvenokārt saprot tieši uzkrājuma veidošanu.

Eiropas veselības apdrošināšanas karte EVAK (European Health Insurance Card – EHIC)

ir visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī Norvēģijai, Islandei, Lihtenšteinai un Šveicei kopīgs dokuments, kas apliecina šo valstu pilsoņu tiesības saņemt valsts garantētu neatliekamo un nepieciešamo veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kādā tā ir nodrošināta attiecīgās valsts pilsoņiem.

Faktiskā vērtība

ir atjaunošanas vērtība, kas tiek aprēķināta, atņemot no apdrošināmā objekta jaunvērtības reālo nolietojumu. Faktisko vērtību pielieto, ja īpašuma nolietojums ir liels vai pats apdrošinājuma ņēmējs vēlas apdrošināt ēkas, dzīvokli un/vai telpu remonta izdevumus faktiskajā vērtībā.

Fakultatīvā pārapdrošināšana

konkrēta riska nodošana pārapdrošināšanas sabiedrībai, kas notiek papildus vai pretēji obligātajai pārapdrošināšanai.

Franšīze

pašriska veids, kas apzīmē summu, kuru pārsniedzot apdrošinājuma ņēmējs saņem apdrošināšanas atlīdzību pilnā apmērā vai tā, it kā pašriska nebūtu vispār. Piemērām, 100 naudas vienību franšīze nozīmē to, ka 90 vienību zaudējumu apdrošinātājs neapmaksās, bet 110 vienību lielu zaudējumu apmaksās pilnībā. Bieži tiek piemērota tādā pašā veidā kā pašrisks.

Indeksācija

apdrošināšanas prēmijas (maksājuma) koriģēšana par iepriekš apdrošināšanas līgumā noteiktu vai inflācijas koeficentu.

Indosaments (atruna)

pielikums apdrošināšanas līgumam, ar kura palīdzību veic izmaiņas atsevišķos līguma nosacījumos. Ar indosamentu var gan iekļaut papildu, gan izslēgt kādu no apdrošināšanas noteikumu punktiem.

Invaliditāte

paliekoša darba nespēja.

Izmaksa (apdrošināšanas atlīdzība)

apdrošinājuma ņēmēja vai labuma guvēja saņemtais naudas daudzums pēc apdrošināšanas gadījuma.

Īpašuma apdrošināšana

īpašuma apdrošināšana pret pēkšņiem un neparedzētiem bojājumiem.

Jaunvērtība (jaunvērtības apdrošināšana) (aizvietošanas vērtība)

Īpašuma apdrošināšanā - apdrošināto mantu atkārtota iegādes vērtība. Kasko apdrošināšanā - transportlīdzekļa pirmās iegādes vērtība. Transportlīdzekļa pilnīga zuduma apdrošināšanas atlīdzība tiek aprēķināta no automašīnas iegādes vērtības, neņemot vērā nolietojumu.

Kasko apdrošināšana

brīvprātīga autotransporta apdrošināšana pret bojājumiem un zādzību.

Kompensācijas princips

viens no apdrošināšanas pamatprincipiem, saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, nedrīkst saņemt kompensāciju, kas pārsniedz faktiskos zaudējumus. Šis princips darbojas vienīgi apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem.

Kopadrošināšana

vairāku apdrošinātāju vienošanās uzņemties risku, sadalot savstarpēji ar vienādiem noteikumiem, attiecīgi saņemot arī pieņemtajam riskam proporcionālu apdrošināšanas prēmijas daļu.

Kotējums

piedāvājums, ko apdrošinātājs iesniedz klientam, norādot nosacījumos, ar kādiem tas piekrīt apdrošināšanai. Kotējums parasti ir spēkā noteiktu laiku.

Labuma guvējs

persona, kas tiek norādīta apdrošināšanas līgumā un iegūst tiesības uz apdrošināšanas atlīdzību, iestājoties apdrošināšanas gadījumam.

Līdzapdrošinātais

fiziska persona, kura ir norādīta apdrošināšanas līgumā un par kuras dzīvības, veselības un/vai fizisko stāvokli ir noslēgta apdrošināšanas līgums

Līgumiestāde / Līgumorganizācija (medicīnas apdrošināšanā)

Latvijas Komercreģistrā reģistrēta ārstniecības iestāde vai veselības veicināšanas iestāde, kas sniedz pakalpojumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un ar kuru Apdrošinātājs ir noslēdzis sadarbības līgumu. Lai nodrošinātu atbilstoša pakalpojuma sniegšanu klientam, reizēm apdrošināšanas sabiedrības uzsver, ka medicīnas iestādei jābūt noslēgtam līgumam ar Veselības Obligātās Apdrošināšanas Valsts Aģentūru (www.voava.gov.lv)  un tai jābūt reģistrētai arī Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrā (www.vsmtva.gov.lv).

Maksātspējas norma

Valsts noteikts rādītājs, kas liecina par apdrošināšanas sabiedrības finansiālo stāvokli.
Tiek noteikta kā starpība starp likumdošanas atzītiem aktīviem un pasīviem, izsakot to kā procentus no gadskārtējām prēmijām un tā samazinot par pārapdrošināšanas maksājumu daļu.

NAV (Net Asset Value - fonda daļas vērtība)

viena atsevišķa ieguldījuma fonda vienas apliecības vērtība, kas balstīta uz fonda pamata aktīvu vērtību, no kuras atņemti pasīvi, un kas dalīta ar atlikušo daļu skaitu. Parasti aprēķina katras darba dienas beigās.

Nelaimes gadījums (nelaimes gadījumu apdrošināšanā)

gadījums, kad pēkšņi un neparedzēti, no apdrošinātās personas gribas neatkarīgi ārēji apstākļi iedarbojušies uz apdrošināto personu, un šīs iedarbības sekas ir apdrošinātās personas ķermeņa fizisks ievainojums.

Noteikumi (apdrošināšanas noteikumi)

neatņemama apdrošināšanas līguma sastāvdaļa, kas ietver izvērstu standarta vienošanos par apdrošināšanas līguma nosacījumiem.

Obligātā civiltiesikās atbildības apdrošināšana (OCTA)

sauszemes transporta līdzekļa īpašnieka obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.

Palīdzības apdrošināšana (ceļojumu apdrošināšana)

kombinēts apdrošināšanas veids, kas darbojas ārpus apdrošinājuma ņēmēja mītnes valsts. Palīdzības apdrošināšanas polisē ir iekļauti medicīniskās palīdzības izdevumi, bet to var papildināt ar nelaimes gadījumu, bagāžas nozagšanas vai nozaudēšanas, civiltiesiskās atbildības  u.c. veidu apdrošināšanu.

Papildaprīkojums

audio iekārtas, sakaru sistēmas, papildu gaismas lukturi, vieglmetāla sakausējumu diski, jumta bagāžnieks u.c. papildus uzstādītās iekārtas, kas neietilpst standarta transportlīdzekļa komplektācijā, bet ir funkcionāli saistīts ar apdrošināto transportlīdzekli. Parasti papildaprīkojuma apdrošināšana polisē ir īpaši jāatrunā.

Papildapdrošināšana

tiek saprasta kā papildu apdrošināšanas veidu (apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem, apdrošināšana pret kritiskajām slimībām) iekļaušana dzīvības apdrošināšanas līgumā.

Pārapdrošināšana

apdrošinātāji daļu savas atbildības par apdrošinātajiem riskiem nodod pārapdrošināšanas sabiedrībai atbilstoši iepriekš noteiktajiem nosacījumiem.

Pašrisks (paša risks)

zaudējumu apjoms, kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, jāuzņemas segt apdrošinājuma ņēmējam pašam. Pašrisku var noteikt kā konkrētu summu vai daļu procentos no apdrošinājuma summas vai zaudējuma.

Personu apdrošināšana

visi ar personas veselību un dzīvību saistītie apdrošināšanas veidi- veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšana. Pie personu apdrošināšanas var minēt kombinētu apdrošināšanas veidu- palīdzības vai ceļojumu apdrošināšanu.

Pieteikums

sākotnējās ziņas par personu, apdrošināmo objektu, apdrošināmo risku. Pamatojoties uz pieteikumu, apdrošinātājs sagatavo savu piedāvājumu (kotējumu).

Pilnīga bojāeja

apdrošinātā objekta bojājums tādā apmērā, ka radītie zaudējumi pārsniedz objekta faktisko vērtību. Apdrošināšanas noteikumos bieži tiek paredzēta tā sauktā faktiskā bojāeja, nosakot procentos no objekta vērtības, par kuru lielāka zaudējuma gadījumā apdrošinātais objekts tiek uzskatīts par neatjaunojamu.

Pilnvarojuma vēstule (brokera pilnvarojums)

pilnvarojums, kas dod tiesības apdrošināšanas brokerim pārstāvēt klienta intereses, sadarboties ar apdrošināšanas sabiedrībām un iegūt informāciju, kas nepieciešama klienta apdrošināšanas jautājumu risināšanā (apdrošināšanas līgumu noslēgšanā, to administrēšanā, atlīdzību regulēšanā u.c.).

Prēmija (apdrošināšanas prēmija)

maksājums par apdrošināšanas polisi (apdrošināšanas aizsardzību).

Polise (apdrošināšanas polise)

neatņemama apdrošināšanas līguma sastāvdaļa, kurā norādītas uz konkrēto apdrošināšanas vienošanos attiecināmie fakti un ziņas.

Regress (regresa prasība)

Apdrošināšanas sabiedrība, izmaksājot atlīdzību, pārņem tiesības prasīt atlīdzību no personas, kas ir atbildīga par zaudējumu nodarīšanu, izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības apmērā.

Retroaktīvais datums

periods pirms apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās, attiecībā uz kuru darbojas apdrošināšanas segums. Piemēram, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā var tikt paredzēta iespēja pieteikt prasības, kuru cēlonis bijis vairākus gadus iepriekš noticis notikums.

Retrocesija

pārapdrošinātāju pārapdrošināšana. Pārapdrošinātājam uzņemoties apdrošināšanā risku, tas var izlemt daļu no tiem nodot tālākā pārapdrošināšanā.

Risks

varbūtība, ka varētu iestāties zināmas sekas. Visbiežāk ar to tiek saprasta negatīva iznākuma iestāšanās iespējamība, taču dažos gadījumos šīs sekas var būt arī pozitīvas.

Tarifs (tarifa likme)

procentos vai skaitliski izteikts apdrošināšanas prēmijas apmērs. Piemēram, apdrošināšanas tarifs 1% nozīmē to, ka apdrošināšanas prēmija būs 1% no apdrošinājuma summas.

Teritorija (apdrošināšanas teritorija)

Apdrošināšanas līgumā (polisē vai noteikumos) norādīta teritorija vai adrese, kurā darbojas apdrošināšanas segums.

Trešā persona

persona, kurai paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa (civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā).

Vērtība (bilances vērtība)

īpašuma vērtība, kam piemēroti pieņemtie amortizācijas jeb nolietojuma koeficienti. No apdrošināšanas viedokļa šai vērtībai nav būtiskas nozīmes, jo tā bieži neatspoguļo īpašuma patieso vērtību- tirgus vai atjaunošanas vērtību.

Vērtība (tirgus vērtība)

īpašuma vērtība, par kādu tirgus apstākļos iespējams iegādāties līdzvērtīgu objektu.

Vērtība (aizvietošanas, atjaunošanas vērtība)

īpašuma apdrošināšanā- nepieciešamie izdevumi, lai apdrošināto īpašumu (ēka, dzīvoklis, remonts, apdare, iedzīve u.c.) atjaunotu līdzvērtīgā kvalitātē un apjomā, kāds tas bijis apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī.

Virsapdrošināšana

Situācija, kad objekts ir apdrošināts virs tā faktiskās vērtības. Ievērojot kompensācijas principu, apdrošinātājs šādā situācijā drīkst klientam atlīdzināt vienīgi to apdrošinājuma summas daļu, kas nepārsniedz apdrošināmā objekta faktisko vērtību.

Zemapdrošināšana

apdrošināšanas vienošanās, kurā paredzētā apdrošināšanas summa ir zemāka par apdrošināmā objekta faktisko vērtību. Piemēram, ja 100 naudas vienību vērts objekts ir apdrošināts par 70 naudas vienību vērtību, tad tas ir par 30% zemapdrošināts. Šādā situācijā apdrošināšanas sabiedrībai ir tiesības samazināt apdrošināšanas atlīdzību par 30%.

Atpakaļ

bilde
Kontakti

Adrese: Rīga,
Ulbrokas iela 44A

Telefons:
29446479, 26487114

Epasts: info@agga.lv

www: agga.lv

Darba laiki: 9.00 - 18.00